ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލަށް މަރުހަބާ

މި ރަށަކީ، އިޖުތިމާއި ގޮތުންނާއި، އިގްތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި މުއާސަލާތީގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރެވި، ތަރައްޤީ ވެފައިވާ ދުޅަހެޔޮ ދީނީގޮތުން ހޭލުންތެރި ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ހެދުން

ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ބެހޭ ޚިދުމަތްތަށް

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވޯކްޝޮޕް

އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތައް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވޮލީކޯޓް ސާފުކުރުން

ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް އަދި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން -

ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންގެ ހަވީރު 2022

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމް ކައުންސިލް އަދި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުން – 21 އޮގަސްޓް 2021

އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުން

ކައުންސިލް ކަޕް 2022 އަށް ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމަތު ކުރުމުގެ ތެރެއިން

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫގެ ފަރާތުން ހޯދި ކާމީޔާބީގެ އަގުވަޒަންކުރުން